پنجشنبه , اګست 16 2018

د پښتون دليل ښکنځل ده !

دليل او منطقخلک چې دليل ونه لري نو يا خبره در سره ومني او يا خاموش شي خو پښتون ښکنځل درته کوي. او ښکنځل هم يوازې ښځو ته کوي. په نورو که مو وس نه رسېږې پخپله خو په کار ده چې په ځان کې زغم راولو.

هر بدلون چې راولو نو لومړی به يې په خپل ځان کې راولو او دا به د نورو د قانع کولو لپاره له موږ سره کلک دليل هم وي. داسې نده په کار لکه د کور مشر د ماشومانو په مخ کې نشه کوي خو ماشومانو ته وايي چې تاسو يې مه کوئ.

که ماشوم ويل چې تاسو يې ولې کوئ نو هغه ماشوم بې ادبه او نامنونی ګڼل کېږي او زياتره وخت خو يې وهي هم.

Check Also

د پنجابي ملایانو اصليت

دا پنجابی ملا طارق جميل چې په ممبر تقرير پيل کړي نو په خلقو غسلونه واړوي، د حورو او جنت دومره تقريرونه وکړي چې خلک د جنت او حورو د پاره په ځانونو پورې بمونه تړلو ته تيار شي، دا ملا تر ترهګرو هم خطرناک دی او د دې ملا په اصليت خبريدل د وخت ضرورت دی او مونږ د اسلام په نامه روان د ملایانو کاروبارو نه منو!!!

تبصره وليکئ