(جهاد نکاح) سلفيانو پخوا افغانستان کې پيل کړی و!

شيخ جميل رحمانپيښور کې يو ملګري کيسه کوله چې د شيخ جميل رحمان په امر يوه افغان لور يوه عرب ته ورکړه. څو شپې وروسته نجلۍ پلار کره لاړه او خپل پلار ته يې ويلي چې تا زه يوه تن ته ورکړې يم که لسو تنو ته؟ تياره کوټې ته ميړه سره لاړه شم خو تر سهاره نفر ځي او راځي او په عربي نه پوهيږم خو وروستی نفر بيرته زما ميړه وي.

د ده له قوله کوم درې سوه افغانانې عربو له نکاح وروسته هوايې ډګرو کې پريښودې، د جميل رحمان قتل هم ممکن د کوم افغان غيرت په جوش راوستی وي که نه غواړی په خور او لور مو جهاد نکاح وکړی نو له سلفيت او عربو لرې ګرځئ.

د دوی وطن کې کار وکړئ، ريالونه ترې وګټئ خو هغه عقيده چې ناموس په کې خوندي نه وي نو کله پښتون ته د منلو وړ ده !

تبصره وليکئ