موږ فردي ازادي نه لرو

ازاديتر ټولو مهمه آزادي د انسان فردي یا شخصي آزادي ده. که په هیواد کې دې خپل خلک هم حاکمان وي، خو که فردي آزادي ونلرې نو ته آزاد نه یې. د آزادۍ خوند په فردي آزادۍ کې دی او همدا اصلي آزادي ده. 

بدبختي دلته ده چې ډیری خلک مو لا فردي آزادي پيژني هم نه ځکه نه یې ده احساس کړې. دوی څو نسله بندیان پاتې شوي ځکه نو فردي آزادي ورته یو غیرنورمال کار او ګناه ښکاري.

لکه یو څوک چې ۴۰ یا ۵۰ کاله په غلامي کې تیر کړي، که هغه بیا آزاد هم شي نو بیرته به غلامي وغواړي ځکه هماغه ژوند سره بلد وي او هماغه ورته نورمال ښکاري. دا د چا غلطي نه بلکې انساني فطرت دی. خوشاله ژوند او پرمختګ یوازې په فردي آزادي کې امکان لري.

تبصره وليکئ