انسانیت یوه خپلواکه رسنۍ ده !

زموږ هدف او مبارزه په افغاني ټولنه کې د عام پوهاوي خپرول دي، همدا راز زموږ کوښښ به دا وي چې ټول هغه خرافات چې زموږ په جامعه کې د مذهب په نامه دننه شوي د هغه څخه مخنيوی وکړو. زموږ اوږدمهاله مبارزه به د سياست او مذهب د جلاتوب په موخه وي تر څو خپل ولس د مذهبي ټېکه دارانو له انحصار څخه خلاص کړو.